[Frederik Eaton] Change doxygen.conf to expand DAI_ACCMUT macro
[libdai.git] / COPYING
2008-08-23 Joris MooijInitial commit of libDAI-0.2.1