Fixed a bug in JTree::findMaximum() (reported by zhengyun84 and Dhruv Batra):
[libdai.git] / COPYING
2008-08-23 Joris MooijInitial commit of libDAI-0.2.1