Merge ../paraslash.fml/paraslash
[paraslash.git] / rc4.h
1 #define RC4_KEY_LEN 16