rename mp3.c to mp3_afh.c and ogg.c to ogg_afh.c
[paraslash.git] / error.h
diff --git a/error.h b/error.h
index 8169166..924f960 100644 (file)
--- a/error.h
+++ b/error.h
@@ -46,9 +46,12 @@ enum para_subsystem {
        SS_HTTP_SEND,
        SS_ORTP_SEND,
        SS_DB,
-       SS_OGG,
-       SS_MP3,
+       SS_OGG_AFH,
+       SS_MP3_AFH,
+       SS_AAC_AFH,
        SS_MP3DEC,
+       SS_AACDEC,
+       SS_AAC_COMMON,
        SS_SERVER,
        SS_AFS,
        SS_MYSQL_SELECTOR,
@@ -58,8 +61,10 @@ enum para_subsystem {
        SS_DCCP_SEND,
        SS_FD,
        SS_GUI,
-       SS_PLAY,
-       SS_ALSA,
+       SS_WRITE,
+       SS_WRITE_COMMON,
+       SS_ALSA_WRITER,
+       SS_FILE_WRITER,
        SS_RINGBUFFER};
 
 #define NUM_SS (SS_RINGBUFFER + 1)
@@ -173,7 +178,7 @@ extern const char **para_errlist[];
        PARA_ERROR(NULL_OPEN, "can not open /dev/null"), \
 
 
-#define MP3_ERRORS \
+#define MP3_AFH_ERRORS \
        PARA_ERROR(FREAD, "fread error"), \
        PARA_ERROR(FSEEK, "fseek error"), \
        PARA_ERROR(FRAME, "invalid mp3 frame"), \
@@ -185,7 +190,20 @@ extern const char **para_errlist[];
        PARA_ERROR(HEADER_BITRATE, "invalid header bitrate"), \
 
 
-#define OGG_ERRORS \
+#define AAC_AFH_ERRORS \
+       PARA_ERROR(AAC_REPOS, "aac repositioning error"), \
+       PARA_ERROR(AAC_READ, "aac read error"), \
+       PARA_ERROR(STSZ, "did not find stcz atom"), \
+       PARA_ERROR(MP4ASC, "audio spec config error"), \
+
+
+#define AAC_COMMON_ERRORS \
+       PARA_ERROR(AAC_BUF, "invalid buffer"), \
+       PARA_ERROR(ESDS, "did not find esds atom"), \
+       PARA_ERROR(STCO, "did not find stco atom"), \
+
+
+#define OGG_AFH_ERRORS \
        PARA_ERROR(OGG_READ, "ogg read error"), \
        PARA_ERROR(SYNC_PAGEOUT, "ogg sync page-out error (no ogg file?)"), \
        PARA_ERROR(STREAM_PAGEIN, "ogg stream page-in error (first page)"), \
@@ -297,13 +315,15 @@ extern const char **para_errlist[];
        PARA_ERROR(F_SETFL, "failed to set fd flags"), \
 
 
-#define PLAY_ERRORS \
+#define WRITE_ERRORS \
        PARA_ERROR(READ_HDR, "failed to read audio file header"), \
        PARA_ERROR(READ_STDIN, "failed to read from stdin"), \
-       PARA_ERROR(PLAY_SYNTAX, "syntax error"), \
-       PARA_ERROR(PLAY_OVERRUN, "buffer overrun"), \
-       PARA_ERROR(LIST_WRITERS_GIVEN, ""), \
+       PARA_ERROR(WRITE_SYNTAX, "para_write syntax error"), \
+       PARA_ERROR(WRITE_OVERRUN, "buffer overrun"), \
        PARA_ERROR(PREMATURE_END, "premature end of audio file"), \
+
+
+#define ALSA_WRITER_ERRORS \
        PARA_ERROR(BROKEN_CONF, "Broken alsa configuration"), \
        PARA_ERROR(ACCESS_TYPE, "alsa access type not available"), \
        PARA_ERROR(SAMPLE_FORMAT, "sample format not available"), \
@@ -322,13 +342,20 @@ extern const char **para_errlist[];
        PARA_ERROR(START_THRESHOLD, "snd_pcm_sw_params_set_start_threshold() failed"), \
        PARA_ERROR(STOP_THRESHOLD, "snd_pcm_sw_params_set_stop_threshold() failed"), \
        PARA_ERROR(ALSA_LOG, "snd_output_stdio_attach() failed"), \
+
+
+#define FILE_WRITER_ERRORS \
        PARA_ERROR(FW_WRITE, "file writer write error"), \
        PARA_ERROR(FW_OPEN, "file writer: can not open output file"), \
 
+#define WRITE_COMMON_ERRORS \
+       PARA_ERROR(WRITE_COMMON_SYNTAX, "syntax error in write option"), \
 
+#define AACDEC_ERRORS \
+       PARA_ERROR(AACDEC_INIT, "failed to init aac decoder"), \
+       PARA_ERROR(AAC_DECODE, "aac decode error"), \
 
 /* these do not need error handling (yet) */
-#define ALSA_ERRORS
 #define SERVER_ERRORS
 #define WAV_ERRORS
 #define COMPRESS_ERRORS
@@ -429,9 +456,12 @@ SS_ENUM(WAV);
 SS_ENUM(COMPRESS);
 SS_ENUM(OGGDEC);
 SS_ENUM(MP3DEC);
+SS_ENUM(AACDEC);
 SS_ENUM(FILTER);
-SS_ENUM(MP3);
-SS_ENUM(OGG);
+SS_ENUM(MP3_AFH);
+SS_ENUM(OGG_AFH);
+SS_ENUM(AAC_AFH);
+SS_ENUM(AAC_COMMON);
 SS_ENUM(SERVER);
 SS_ENUM(AFS);
 SS_ENUM(COMMAND);
@@ -448,8 +478,10 @@ SS_ENUM(DCCP_RECV);
 SS_ENUM(DCCP_SEND);
 SS_ENUM(FD);
 SS_ENUM(GUI);
-SS_ENUM(PLAY);
-SS_ENUM(ALSA);
+SS_ENUM(WRITE);
+SS_ENUM(WRITE_COMMON);
+SS_ENUM(ALSA_WRITER);
+SS_ENUM(FILE_WRITER);
 SS_ENUM(RINGBUFFER);
 /** \endcond */
 #undef PARA_ERROR