The new paraslash-0.4 logo.
[paraslash.git] / web / images / paraslash.png
web/images/paraslash.png