paraslash 0.3.0
[paraslash.git] / sha1.c
diff --git a/sha1.c b/sha1.c
index bc2ec33..4cbbee3 100644 (file)
--- a/sha1.c
+++ b/sha1.c
@@ -6,7 +6,7 @@
 /**
  * Compute the sha1 hash.
  *
- * \param data Pointer to the data to compute the hash valure from.
+ * \param data Pointer to the data to compute the hash value from.
  * \param len The length of \a data in bytes.
  * \param sha1 Result pointer
  *